Poisson značenje

Poisson, Siméon-Denis (1781–1840), franc. matematičar i fizičar; radovi iz područja diferencijalnih jednadžbi te teorije topline i elasticiteta.