plinski zakoni značenje

plinski zakoni, tri fiz. zakona koji imaju najjednostavniji oblik za tzv. idealan plin (nema privlačnih sila između molekula); 1. Boyle-Mariotteov zakon: pri stalnoj je temperaturi obujam plina obrnuto razmjeran tlaku; 2. Gay-Lussacov zakon: pri stalnom tlaku promjena obujma plina razmjerna je promjeni temperature; 3. Avogadrova hipoteza: pri istoj temperaturi jednaki obujmovi različitih plinova imaju jednak broj molekula.