pijesak značenje

pijesak, sediment sastavljen od podjednako velikih (0,06 do 2 mm) zrnaca minerala i stijena. Postoji eolski (pustinjski), morski, jezerski i riječni p. Sastavljen je najčešće od kremena; upotrebljava se kao građevni materijal, a čisti kremeni p. kao sirovina za proizvodnju stakla.