Petar značenje

Petar, sv. (grč. petros: stijena), apostol; Simon (Šimun), sin Jonin, ribar, prvi od 12 apostola i prvi papa; nakon Isusove smrti propovijedao u Judeji, predsjedao saboru u Jeruzalemu. Prema predaji, biskup u Antiohiji, zatim u Rimu, gdje je naglavce raspet na križ (o. 64–67. god.); autor dviju poslanica. Ličnost apostola Petra često se u izrazima spominje u svezi s Crkvom i papinstvom: Petrova Stolica, Petrova lađa, Petrov novčić i dr. Njegov život nadahnuo kršć. ikonografiju, legende (ključ sv. Petra) i priče.