pehametar značenje

pehametar, aparat za potenciometrijsko određivanje pH-vrijednosti.