patron značenje

patron (lat.). 1. U ant. Rimu, patricij zaštitnik klijenata i libertina. 2. U sr. vijeku, osnivač crkve, beneficija. 3. U kršćanstvu, svetac-zaštitnik zemlje, pokrajine, grada, bratovštine i dr. 4. Pokrovitelj, zagovornik, poslodavac.