particip značenje

particip (lat.), lingv riječ nastala od glagola koja ima svojstva pridjeva (deklinira se, razlikuje rod), a i glagola (izražava relativno vrijeme i aspekt, može imati uza se objekt itd.); glagolski pridjev (radni i trpni).