parlando značenje

parlando (tal.: govoreći), poseban način pjevanja, kojim se što je više moguće približuje govoru.