paricijski rok značenje

paricijski rok (lat.), rok u kojemu je osuđeni dužan izvršiti činidbu; nakon isteka p. r., neizvršenje povlači prisilno izvršenje.