parataksa značenje

parataksa (grč.), lingv usporedno, nezavisno slaganje rečenica, ili dijelova rečenica, i koordinacija.