paralelogrami značenje

paralelogrami (grč.), četverokuti s međusobno jednakim i paralelnim nasuprotnim stranicama; nasuprotni kutovi također su im jednaki, a dijagonale raspolovljuju jedna drugu. Dijele se na: kvadrate, pravokutnike, rombe i romboide.