paralelogram sila značenje

paralelogram sila, geometrijsko zbrajanje sila: zbroj dvaju vektora koji predstavljaju sile (jednak dijagonali paralelograma kojemu su oni stranice).