panslavizam značenje

panslavizam (sveslavenstvo), pol.t. doktrina po kojoj svi slav. narodi tvore jednu etničku cjelinu te stoga treba da usko surađuju na polit. i kult. području, odn. da teže polit. ujedinjenju. U drugoj pol. 19. st. p. se potpuno diskreditirao kao polit. ideja rus. carizma, a nakon II. svj. r. ponovno je nakratko oživljen preko Sveslavenskoga komiteta, ovaj put u službi Staljinove politike podčinjavanja slav. naroda Moskvi.