Pānini značenje

Pānini (o. ← 4. st.), staroindij. gramatičar; u djelu Osam razdjela skupio o. 4000 pravila-aforizama sanskrt. gramatike; to je najstarija poznata gramatika.