panenteizam značenje

panenteizam (grč.), religijsko-filoz. učenje, sinteza teizma i panteizma.