ovlasti. značenje

ovlasti. 1. Pravo odlučivanja o nekom pitanju; → kompetencija. 2. Skup poslova koji pripadaju u djelokrug drž. ili dr. organa.