Ottov motor značenje

Ottov motor (oto-motor) → benzinski motor