Otescu značenje

Otescu, Ion Nonna (1888–1940), rum. dirigent i skladatelj. Simfonijska pjesma Narcisse; balet Ileana Cosînzeana; Elegija za violinu i glasovir.