osoba značenje

osoba (lice), lingv gramatička kategorija koja izražava ulogu osoba zahvaćenih rečenicom, tj. određuje da li se pojedini sastojci rečenice odnose na onoga koji govori (1. o.), na onoga kojemu se govori (2. o.) ili na onoga o kojemu se govori (3. o.). O. se mogu javljati u jednini, množini, dualu itd. Kategoriju o. imaju: lične i posvojne zamjenice (ja, ti, moj, naš) i glagoli (radim, radit ćeš, radili smo). Kategorija o. danas se više jasno ne luči u pokaznim zamjenicama (ovaj, taj, onaj) i pokaznim prilozima (ovdje, tu, ondje; ovuda, tuda, onuda; ovamo, tamo, onamo).