Organizacija za europsku sigurnost i suradnju značenje

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (Oess; engl. Organisation for Security and Co-operation in Europa – OSCE) (do 1994. Konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji, akr. Kess), organizacija eur. država te Kanade i SAD koja se bavi pitanjima eur. sigurnosti, ekon., znanstvene, tehnološke, kult., humanitarne i dr. suradnje. Prvo zasjedanje održano u Helsinkiju 1973–75 (donesen Helsinški dokument o nepovredivosti granica u Europi, o poštivanju ljudskih prava i sloboda, s pozivom državama na svekoliku suradnju).