Oran značenje

Oran (Wahran, franc. Ouahran), upravno središte i luka istoimene pokrajine u Alžiru; 692 516 st. Dvije džamije iz 18. st. Sveuč. (osn. 1966). Ribarstvo. Kovinarstvo; prehr., kožarska, duhanska, tekst., kem. ind. – Osnovali ga poč. 10. st. španj. Arapi. God. 1509–1708. i 1732–92. u španj. vlasti. Jedan od gl. ciljeva savezničkoga desanta u sjev. Africi 1942.