opća cirkulacija atmosfere značenje

opća cirkulacija atmosfere, globalni sustav vjetrova na Zemlji uvjetovan nejednakim zagrijavanjem kopna i mora, razdiobom kopna i mora, rotacijom Zemlje i njezinim položajem na stazi oko Sunca; sastoji se od velikih baričkih centara, vjetrova monsuna, pasata i dr.