oktogon značenje

oktogon (grč.). 1. U geometriji, ploha sa 8 kutova. 2. arhit središnja građevina osmerokutna tlocrta ili osmerokutni prostor unutar građevnoga kompleksa.