okto-, okta- značenje

okto-, okta- (grč. ili lat.), predmetak u složenicama: osmo-, osmero-, koji ima osam.