Notre-Dame značenje

Notre-Dame, Naša Gospa, stari franc. naziv za Majku Božju, a po tome i za crkve koje su joj posvećene. Najpoznatija je ranogotička pariška N.-D. (13–14. st.).