normativni značenje

normativni ili opći akt, pravni akt koji sadrži opće pravno pravilo (npr. zakon, uredbe, pravilnik) za razliku od pojedinačnoga ili individualnoga akta, kojim se pravilo opće norme primjenjuje na konkretan slučaj (npr. presuda, rješenje, naredba).