Nettunske konvencije značenje

Nettunske konvencije, ugovori sklopljeni između Kraljevine SHS i Italije 1925. kojima su u prilog Italije regulirana neka pitanja jugosl.-tal. odnosa koja su ostala neriješena konvencijama u Santa margherita ligure i Rimskim ugovorima.