neoskolastika značenje

neoskolastika (neotomizam), filozofsko-religiozni smjer koji se pojavio početkom 19. st. (V. Buzzetti, G. Pecci, B. Liebermann, G. von Ketteler) a suprotstavljao se pozitivizmu kao i idealističkim i imanentističkim usmjerenjima suvremene filozofije predlažući novo vrjednovanje aristotelovsko-tomističke misli. Glavno joj je glasilo bilo Civiltá cattòlica (1849), a potkraj 19. st. razvijala se na Katoličkom sveučilištu u Louvainu i na Sveučilištu Sacro Cuore u Milanu; sada je to gl. struja u službenoj teologiji Katoličke crkve.