negativ značenje

negativ (lat.). 1. Razvijena i fiksirana slika na fotografskoj ploči ili filmu, u kojoj su tamna i svijetla mjesta raspoređena obrnuto rasporedu na originalu, a kod filma u boji, boje su komplementarne bojama originala; služi za izradbu pozitiva – fotografskih slika ili dijapozitiva (→ fotografija). 2. Otisak nekoga predmeta npr. u gipsu, glini, plastičnom materijalu, načinjen radi reprodukcije.