Naser značenje

Naser, Gamal Abdel (1918–70), egip. časnik i državnik; inicijator drž. udara (1952), kojim je u Egiptu ukinuta monarhija. 1954–56. predsj. vlade, a od studenoga 1954. i predsj. republike. 1956. nacionalizirao Sueski kanal. Od 1967. istodobno premijer i vođa Arapske socijalist. unije.