NASA značenje

NASA (akr. od engl. National Aeronautics and Space Administration), gl. američka državna uprava za zrakoplovna i svemirska istraživanja, osn. 1958.