Nacionalna i sveučilišna knjižnica značenje

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (akr. NSK), hrv. nacionalna knjižnica i središnja knjižnica Sveučilišta u Zgrebu. Njezina je jezgra knjižnica isusovačke rezidencije (1606), kasnijega kolegija; 1776. prelazi u sastav Akademije; 1777. otvara se za javnost; 1850. postaje dijelom Pravoslovne akademije, a nakon otvaranja Sveučilišta u Zagrebu 1875. postala je sveučilišnom knjižnicom. Nekoliko je puta mijenjala ime, a pod današnjim imenom djeluje od 1997. Do 1773. bila je smještena na Katarininu trgu (u zgradi današnje Gornjogradske gimnazije), od 1883. u zgradi današnjega Rektorata; 1913. dobiva vlastitu zgradu na Marulićevu trgu, a od 1995. u zagrebačkom Trnju. 1915. u njoj je pohranjena Biblioteka Metropolitana Zagrebačke nadbiskupije (i dalje na Marulićevu trgu). Danas NSK posjeduje više od 1 800 000 knjiga, 370 000 sv. periodike, 28 000 zemljopisnih karata, 285 000 grafika, 67 000 rijetkih knjiga i 120 000 sv. rukopisa.