morfologija značenje

morfologija (grč.). 1. lingv dio gramatike koji se bavi oblicima riječi (oblikoslovlje); sustav oblikovanja i mijenjanja riječi u nekom jeziku ovisno o funkcijama što ih obavljaju u rečenici. 2. biol znanost koja proučava oblik i građu životinjskih i biljnih organizama; dijeli se na anatomiju, histologiju i citologiju.