monosaharidi značenje

monosaharidi (grč.) (monoze), najjednostavniji šećeri, po broju C-atoma dijele se na trioze, tetroze, pentoze i heksoze; nastaju hidrolitičkim razlaganjem polisaharida i disaharida.