molekularna biologija značenje

molekularna biologija, grana biologije koja proučava temeljne biol. pojave na razini molekula; istražuje svojstva i ulogu nukleinskih kiselina, strukturu i funkciju gena, metabolizam stanice.