mol značenje

mol (lat.). 1. glazb tonski rod koji se temelji na dijatonskoj ljestvici s polustupnjevima između II. i III. te V. i VI. stupnja te na trozvuku koji se sastoji od male terce i čiste kvinte (c-es-g). 2. Jedinica množine (količine tvari), osnovna jedinica SI; sadrži onoliko jedinki koliko ima atoma u 0,012 kg ugljika 12C (to je tzv. Avogadrova konstanta NA = 6,023 · 1023 mol–1). Jedinke mogu biti atomi, molekule, ioni itd.