moderna arhitektura značenje

moderna arhitektura, naziv za arhitektonsko stvaralaštvo prve pol. 20. st., koje odbacuje historicizam te se u teoriji i praksi temelji na načelima funkcionalizma, konstruktivizma i niza usporednih umj. pravaca. Njezini se začeci naziru u drugoj pol. 19. st. (L. H. Sullivan); velik razvoj postiže os. 1920-ih i 1930-ih (Le corbusier). U Hrvatskoj m. a. počinje djelovanjem V. Kovačića (od 1900) i pod utjecajem A. Loosa, a između dvaju svj. ratova razvija je 60-ak graditelja mlađe generacije.