minimum značenje

minimum (lat.), najmanji mogući (dosezivi, dosegnuti) iznos, broj, stupanj. supr maksimum.