Mill značenje

Mill, John Stuart (1806–73), engl. filozof i ekonomist; pobornik emancipacije ženâ, teoretičar utilitarizma i liberalizma; osporavao dedukciju i tvrdio da je indukcija jedini ispravan metodski postupak. Kao ekonomist eklektik. Sustav logike; Načela političke ekonomije.