MeV značenje

MeV, znak za decimalnu jedinicu megaelektronvolt; 1 MeV = 106 eV (→ elektronvolt).