metateza značenje

metateza (grč.), lingv premetanje ili obrtanje (mijenjanje poretka) glasova (ob. suglasnika) i glasovnih skupina u riječi; npr. vas mj. sav, kajk. kojna mj. konja.