metafizika značenje

metafizika (grč.), prvotno oznaka za Aristotelove radove koji dolaze nakon fizike i raspravljaju o »prvoj filozofiji«; nauk o bitku, njegovoj biti i smislu. Dijeli se na ontologiju, kozmologiju i teologiju.