melik značenje

melik (arap.), vladar, poglavica. Prvotno arap. naziv za kršćanske, a od 10. st. i za islam. vladare; sačuvan do 20. st. kao službeni naziv kraljeva (u Iraku, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Jordanu).