međunarodni ugovori značenje

međunarodni ugovori, pravni poslovi kojima se uređuju odnosi (polit., ekon. i kult.) između subjekata međunar. prava (država, međunar. organizacija). M. u. su dvostrani (bilateralni) i mnogostrani (multilateralni, kolektivni); ne smiju biti protivni imperativnim pravilima međunar. prava.