međunarodna pravna pomoć značenje

međunarodna pravna pomoć, pomoć koju na traženje organa jedne države (u pravilu sudova) pružaju organi druge države na svom teritoriju (Haška konvencija o građanskom sudskom postupku od 1905).