Marijino značenje

Marijino (Gospino) staklo → gips