malonska kiselina značenje

malonska kiselina, dvobazična karboksilna kiselina HOOC·CH2·COOH, bijela kristalna tvar; talište pri 135–136 °C, njezini esteri (malonati) važni su intermedijeri u org. sintezama.