Mahābhārata značenje

Mahābhārata (sanskrt.: velika [pjesma o plemenu] Bharata), staroindij. junački ep, nastajao od ← 10. st. do ← 4. st. (o. 100 000 dvostiha, u 18 knj.). Opisuje sukob između dvaju srodnih klanova Kaurava i Pāndava. Sadrži herojske mitove, legende i filoz.-relig. rasprave (→ Bhagavadgītā), od velikoga značenja za hinduizam, o vjerskom nazoru i ćudorednom ustroju svijeta.