Lyon značenje

Lyon, upravno središte dep. Rhône i adm. regije Rhône-alpes, riječna luka na sastavu Rhône i Saône, sr. Francuska; 445 274 st. (šire područje 1 348 832 st.). Gotička katedrala, crkve, kulturnopov. spomenici (12–18. st.). Sveuč. (1808). Središte franc. ind. svile; kem., metalna, farmaceutska ind. Međunar. sajmovi. – Osnovali ga ← 43. Rimljani (Lugdunum); središte provincije Gallia Lugdunensis od ← 27; u 5. st. prijestolnica Burgundije, u 9. st. Provanse; Francuskoj pripojen 1312. Središte trgovine, novčarstva i (od 16. st.) svilarske ind. U L. su 1831. i 1834. izbili veliki ustanci tkalaca, koji su okrutno ugušeni.