Louisiana značenje

Louisiana, sav. država u J dijelu SAD; 128 595 km2, 4 496 334 mil. st. (32,5% crnaca). Poljodjelstvo (pamuk, šećerna trska, kukuruz, riža); stočarstvo i ribarstvo; ležišta sumpora, nafte i zemnoga plina; kem. i drvna ind., brodogradnja, proizvodnja aluminija i dijelova za zrakoplove; rafinerija nafte. Gl. grad Baton rouge; gl. luka New orleans. – pov Franc. posjed od 1682; ime u čast Luja XIV. 1731. franc. krimska kolonija. 1803. Napoleon i. bonaparte prodao ju je SAD-u.